Se TV-reportaget om utvecklingen i Sofielund

Polisen positiv till utvecklingen i Sofielund

Kommunpolisen Jonathan Örstrand i TV-inslaget om Sofielund.

Den positiva utvecklingen i Sofielund skildras nu också i Sveriges Television. Häromdagen besökte nyhetsredaktionen området och pratade med en rad av de aktörer som arbetar för att göra Sofielund tryggare och bättre. De träffade både Sofielundspatrullen, Fastighetsägare Sofielund, polisen och en av de kriminologer som forskar om utvecklingen här.

En långsiktig satsning

Inslaget handlar om hur de olika aktörerna tillsammans kan utveckla Sofielund – och om att fastighetsägarnas insats här är långsiktig

Kommunpolisen Jonatan Örstrand är positiv i reportaget:

– Jag tror det har väldigt stor betydelse. Det är ju en stor brottsförebyggande metod att få till upprustning av området, att få folk som bor i området att uppleva en trygghet i sina fastigheter och att ha ett snyggt och rent område att visas i.

Läs om besöket och titta på reportaget

Positiva nyheter på senaste årsmötet

Vid årsmötet för Fastighetsägare Sofielund den 30 mars beslöt vi att sänka avgiften för bostadsrättsföreningar som vill bli medlemmar i föreningen. Under mötet presenterade kriminologerna Anna-Karin Ivert och Karl Kronqvist även den senaste kartläggningen kring tryggheten i Sofielund.

– Vi ser positiva förändringar i arbetet med att minska otryggheten i området. Det går inte att utläsa för mycket ännu, eftersom vi har studerat detta så kort tid ännu, säger Anna-Karin Ivert. Men en hel del tyder på att arbetet med fastighetsägare, staden och era andra aktörer ger effekt.

”Fortsätt arbetet för ett ännu attraktivare Sofielund”

Även i polisens trygghetsmätning syns en hel del positiva effekter, inte minst om man ser på skräpiga och nedklottrade miljöer. Sofielundspatrullen har haft en stor betydelse för att minska den känsla av otrygghet som har med nedskräpning att göra. Arbetet mot kriminalitet och drogförsäljning börjar också ge resultat. Båda minskar, och det finns inte längre någon återväxt av nya kriminella.

Följ studenters syn på området Sofielund

Studenters syn på stadsplanering

Lite av tankarna från den första presentationen med studenterna.

Välkomna till en spännande förmiddag hos Fastighetsägare Sofielund på Nobelvägen 23 i Malmö. Vi börjar klockan 9.30 måndag den 9 januari. Ämnet är studenters syn på stadsplanering.

Det är en grupp mastersstudenter som läser inriktning entreprenörskap och stadsplanering vid Malmö högskola, som ska ge sin bild av framtidens Norra Grängesbergsgatan i Sofielund. Uppdraget bygger på att studenterna tillsammans med Fastighetsägare Sofielund, Drivhuset på Malmö högskola, universitetsadjunkt Fredrik Björk vid högskolan samt Malmö Innovationsarena ska presentera gatan som ett handelsstråk med bostäder.

I samarbete med Fastighetsägare Sofielund fortsätter det här samarbetet under våren för att vi ska få nya intryck och inspel på både problem och möjligheter i Sofielund.  På tur står både elever från Latinskolan med lärarlag och studenter på Malmö högskola från vårens kurs i Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling. I denna kurs kommer 25–30 studenter att välja områden i Sofielund och ge sin vision för området.

Välkomna till den första presentationen av deras förstudier den 9 januari. Inlämningen innehåller flera delar: själva presentationen, en förstudierapport samt en kortare mer teoretisk, personlig reflektion. Den här kursen ges på engelska medan övriga under våren är på svenska.

 

Anmäl dig här:

Vill du vara med? Anmäl dig till mig senast den 6 januari: hjalmar.falck@malmo.se

 

Program

9.30–11.00             Studenterna presenterar sina arbeten, 30 minuter per grupp med 15 minuter för frågor och kommentarer.

11.00–11.30           Feedback generellt om projekten och vilka möjligheter som kan finnas för framtiden.

11.45–12.30           (endast lärare/studenter): Kursfeedback/reflektioner

Fika är framdukat hela förmiddagen.

Studenters syn på stadsplanering - karta

Stort gensvar på bullerenkät

Över 300 svarade på bullerenkäten bland hushållen i Lönngården och Annelund innan boendeparkering infördes 1 december. Nu tar det digra arbetet vid för forskarna från Arbets- och Miljömedicin i Region Skåne.

Efter nyår räknar de med att sammanställning kan börja göras. Först under vårkanten, alternativt tidig höst, när det gått en rimlig tid så följer de sedan upp hur de boende upplever trafikbullret efter att boendeparkeringen införts. Därefter får vi ta del av resultatet och upplevelsen av minskat buller samt vad det kan ha för effekter på folkhälsan.

Biobiljetter

Ett stort tack till alla som deltog i enkäten. Vi har delat ut biobiljett till de första inskickade 20 svaren.

Mer pengar för forskning om kameror

Fastighetsägare Sofielund har fått ytterligare medel från Brottsförebyggande Rådet för att få veta mer om hur stor påverkan kameror i Södra Sofielund har på det brottsförebyggande arbetet. Det här är den andra ansökan som nu beviljas verksamheten för att studera trygghetsarbetet i Sofielund.

Här kan du läsa senaste ansökan.

Brottsförebyggande åtgärder

Knutna till föreningen är Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist, de två kriminologer som följer arbetet i Sofielund.  Även denna gång har vi fått 250 000 kronor som kommer att används av de båda forskarna för att få erfarenheter om hur brottsförebyggande åtgärder fungerar i praktiken.

Den första rapporten finns att läsa här på hemsidan. Den kommer inom kort att följas av ytterligare rapporter. Vi återkommer!

Lämna in enkäten om buller i Sofielund!

bullerenkät om hälsoeffekter kring trafikbuller

– Vi vill veta vilken inverkan den omgivande miljön har. Det här är en del i arbetet för att få bättre kunskap om hälsoeffekter kring trafikbuller, säger Estelle Larsson och hennes kolleger från Arbets- och miljömedicin.

Bristen på tysta miljöer är stor i våra städer. Allt fler får vänja sig vid olika former av buller, inte minst från trafiken. Nu blir just trafikbullret föremål för forskning i Sofielund.

Överraskande kommentarer

Bakgrunden är den satsning på boendeparkering som bland annat Fastighetsägare Sofielund varit med att få genom i hela Sofielund. Utvecklingsledare Hjalmar Falck blev överraskad över kommentarerna när den infördes:

– Ja, det var inte tillgången på fler p-platser som folk pratade mest om – det var att man sov bättre på nätterna!

Det här nappade Arbets- och miljömedicin Syd på, och i samarbete med Fastighetsägare Sofielund har nu alla hushåll i Lönngården och Annelund fått en enkät kring just trafikbuller.

Sista dagen för att lämna in enkäten är den 1 december. Den som behöver fler exemplar kan hämta det hos Fastighetsägare Sofielund, Nobelvägen 23.

Spännande förmiddag kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Den 12 september arrangerar Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) en förmiddag med högaktuell forskning inom området social hållbarhet och bostadsrenovering med  presentationer från personer som är verksamma inom näringsliv och kommunal förvaltning.

Kunskapsutbyte

Dagen syftar till att länka samman personer från verksamheter inom näringsliv, akademi och ideell sektor för samtal och kunskaputbyte kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relationen mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Klicka här för information, program samt länk för anmälan (senast den 1 september)!

Parkeringar i Sofielund väcker intresse för folkhälsa

Många aktiviteter och processer pågår inom området Sofielund i Malmö. En spännande insats är införandet av boendeparkering i hela området, som vi tidigare berättat om. Startskottet blir i
 Östra Sorgenfri innan sommaren och därefter hela industriområdet, Annelund och Lönngården.

Bättre sömn

Oftast förknippas denna sorts förändringar med bättre tillgång till p-platser, men den vanligaste kommentaren där det införts har varit att ”nu kan man sova på nätterna”. Just det har väckt forskares intresse vid Arbets- och miljömedicin, Region Syd, i Lund, som nu vill följa införandet och resultatet ur ett folkhälsoperspektiv.

Uppföljning av fastighetsägarenkäten

Fastighetsägare Sofielunds verksamhet bygger på den handlingsplan som fastställdes 2014-15 och enligt den ska sju områden vara prioriterade: Tryggt och säkert, Rent och snyggt, Trafik och tillgänglighet, Stadsmiljö, Hållbar utveckling, Medlemsnytta och Kommunikation.

De stora frågorna har kretsat mycket kring Tryggt och säkert samt Rent och snyggt, områden som prioriterades högst i fastighetsägarenkäten, i boendedialoger och bland företagen. Arbetet har bland annat resulterat i den första forskningsrapporten från Malmö Högskola och gett oss ett ”nolläge” av upplevelsen av trygghet i området.

Det här arbetet fortsätter två år till med bland annat en ny fastighetsägarenkät som är ute. Insatserna mot kriminalitet och att skapa tryggare boendemiljöer har ökat kraftigt i samarbete med fastighetsägare, verksamheter och myndigheter.

Sofielundspatrullen

I enkäten pekades nedskräpning och klotter ut som en viktig faktor för att känna stolthet över ett område. Sofielundspatrullen blir en nysatsning, även om den varit igång i mindre skala ett tag. Nu dras arbetsmarknadsprojektet igång i full skala från mars och förlängs ett helt år. Inom kort finns deltagare som inte bara ska hålla rent och snyggt i området utan även arbeta med andra trivselfrågor.

Kring klotter ramlar mycket på plats, avtal är snart skrivna för flera fastighetsägare. Över 100 elskåp har nu fått affischramar och resterande ingår i ett konst och kulturprojekt. Inom stadsmiljöfrågor är fokus på de stora stråken och hur de kan göras tillgängligare, förtätas och hur fler fysiska platser kan skapas. Trafiken är ett problem i området. Efter boendeparkering i södra delen är det nu dags för resten av området.

Ny trygghetsenkät på väg

Nu startar del två av trygghetskartläggningen inom Sofielundsområdet, den här gången för hela Sofielund med industriområde, Annelund och Lönngården. Fastighetsägarenkäten kommer både i skriftlig version och som webbenkät. Det blir även en specialenkät för alla som hyr ut lokaler.

Innehåll

Enkäten omfattar den här gången även frågor om vilken betydelse som Fastighetsägare Sofielund haft efter sitt första år, även om en del satsningar på grund av budgetramar dragit ut på tiden.

Tanken är att vi ska mäta tryggheten även i del tre av enkäten. Till denna söker föreningen medel från Brottsförebyggande rådet, BRÅ